Výsledky vyhľadávania pre Pracov

ABSENCIA neprítomnosť, napr. v škole alebo na pracovisku, neprítomnosť javu, vlastnosti alebo entity, náhla krátka strata vedomia alebo pamäte
ADAPTÁCIA prepracovanie, prispôsobenie umeleckého žánru na iný
ADDAMSOVÁ americká sociálna pracovníčka a reformátorka (Jane, 1860-1935)
AGENDA súhrn prác, pracovná náplň úradu
AGENT spolupracovník tajnej informačnej služby
AKTINOTERAPIA liečba ionizujúcimi lúčmi, liečebné ožarovanie aktív súhrn funkcionárov nejakej organizácie a ich zhromaždenie, pracovná schôdza
AKTÍV porada, pracovná schôdzka
AKTÍV súhrn funkcionárov nejakej organizácie a ich zhromaždenie, pracovná schôdza
AKTIVISTA pracovník aktívu nejakej organizácie, človek poverený nejakou úlohou verejnej činnosti
AKTIVITA činorodosť, konanie, pracovná horlivosť, schopnosť reagovať na podnety z okolia, počet rádioaktívnych premien za jednotku času, fyzikálne procesy vyvolávajúce úkazy na Slnku, veličina vyjadrujúca termodynamické vzťahy