Výsledky vyhľadávania pre , podobnost

AFINITA príbuznosť, podobnosť (odborne)
ANALÓGIA obdoba, podobnosť
HOMOLÓGIA odlišnosť členov skupiny chemicky príbuzných látok konštantným prírastkom, náuka o vonkajšej podobnosti zemepisných celkov, zhoda orgánov rozličných organizmov
HOMOLOGIZÁCIA overenie zhodnosti, podobnosti
METAFORA prenesenie významu jedného pojmu na druhý, použitie slova v prenesenom zmysle, obrazné pomenovanie na základe podobnosti
OBDOBA paralela, podobnosť
PARADOX protirečenie, protizmyslové tvrdenie, také, čo odporuje zdravému rozumu, nepravdepodobnosť
PARALELA rovnobežka, prirovnanie, obdoba, podobnosť, príklad
ŠTATISTIKA náuka o číselnom zisťovaní výskytu určitých javov na základe počtu pravdepodobnosti, číselné skúmanie spoločenských, ekonomických a iných javov alebo dejov