Výsledky vyhľadávania pre Ísť lat

ABONENTKA abonentný lístok, preukážka predplatiteľa
AC ante Christum (skr.), pred Kristom (lat.skr.)
ACHR pred Kristom, pred naším letopočtom (ante Christum - lat. skr.)
AKTIVÁCIA povzbudenie k činnosti, uvedenie do chodu, úprava látok tak, aby boli schopné chemicky reagovať, premena neaktívneho prvku na rádioaktívny, čistenie odpadových vôd s využitím mikroorganizmov
ALONŽ prídavok, prívesok prístroja, cenného papiera, pridaná časť, mužská baroková parochňa, nástavec destilačného prístroja uľahčujúci odtekanie destilátu, časť mikrofilmového pásu bez mikrozáznamu
ALTUN starý turecký peniaz, turecká zlatá minca (hist.)
AMORTIZÁCIA úradné umorenie listiny alebo dlhu, odpis hodnoty základných fondov v dôsledku opotrebenia, postupná likvidácia dlhu, úbytok hodnoty, splácanie dlhu pravidelnými splátkami vyššími ako dohodnuté úroky
ANALYZÁTOR prístroj na stanovenie zložiek, na rozloženie, vytriedenie danej veličiny alebo závislosti, jej vyhodnotenie, látka používaná pri analýze, ten, kto prevádza analýzu
ARÓMA charakteristická vôňa, napr. kávy, voňavá látka pridávaná do nápojov a potravín
AUGUSTÍN kresťanský teológ, filozof a mystik, cirkevný otec, predstaviteľ latinskej patristiky (Aurelius Augustinus, 354-430)