Výsledky vyhľadávania pre ária po an

ADMINISTRÁCIA riadenie, hospodársko-prevádzkové oddelenie redakcie časopisu, kancelária, ekonomicko-prevádzkový útvar
ADSORBÉR zariadenie na pohlcovanie pár alebo plynov
AGENCY kancelária, po anglicky
AKTIVÁTOR látka pridávaná do zmesi na urýchlenie reakcie, zariadenie na pestovanie a rozmnožovanie organizmov v živnej pôde
AKTOGRAF zariadenie na registrovanie telesných pohybov, používa sa pri spánkovej terapii
ALTERNÁTOR zariadenie na výrobu elektrickej energie v automobiloch, nástupca predtým používaných dynám, synchrónny generátor striedavého prúdu
AMBIOFÓNIA používanie elektroakustických zariadení v akustických priestoroch, prenos priestorovej informácie z poľa odrazených vĺn v priestore
ANDEL slovenský politik (Marián, *1950)
APARÁT prístroj, zariadenie, sústava prístrojov alebo pomôcok, orgány, inštitúcie alebo organizácie, orgány verejnej správy
APPOINT zariadiť, po anglicky