Výsledky vyhľadávania pre úžiť

A medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliách
A skr. pre ampér, medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliach
AAI francúzska skr. úžitkového umenia
ABSTENCIA zrieknutie sa, vzdanie sa, zdržanie sa možnosti využiť právo, najmä volebné
ABÚZUS zneužitie, zneužívanie, nadmerné užívanie
ACIDOLÝZA hydrolýza s použitím kyseliny
AD USUM pre potrebu, na použitie
AD USUM pre potrebu, na použitie, niečo zámerne upravené
ADAPTÉR prístroj, zariadenie, ktorým sa niečo prispôsobuje na nové použitie, pomocný prístroj rozširujúci účinnosť hlavného prístroja
ADRESÁR zoznam adries v počítačovom programe, ktoré boli použité na odkazy
ADUSUM pre potrebu na použitie
AEROTRIANGULÁCIA triangulácia s využitím leteckých snímkov
AGROKYBERNETIKA náuka o možnostiach vytvárania modelových procesov pre využitie v poľnohospodárskej výrobe
AKTIVÁCIA povzbudenie k činnosti, uvedenie do chodu, úprava látok tak, aby boli schopné chemicky reagovať, premena neaktívneho prvku na rádioaktívny, čistenie odpadových vôd s využitím mikroorganizmov
AKUMULÁCIA hromadenie, zväčšovanie, napr. majetku, použitie časti národného dôchodku na rozšírenie reprodukcie
ANALÓGIA zhoda, obdoba, pripodobnenie, zhoda základných matematických rovníc, opisujúcich dva vzájomne nezávislé fyzikálne javy, použitie právnej normy pre podobný prípad, ktorý ešte nie je upravený právnou normou
ANEKUMENA trvale nevyužité neobývané územie
ANERGIA časť energie, ktorú nie je možné premeniť na užitočnú energiu, znížená obranná reakcia organizmu
ANILÍN aromatická zlúčenina z redukcie nitrobenzénu, s dôležitým využitím vo farmaceutickom priemysle
ANTIKVARIÁT predajňa použitých kníh a hudobnín, starých grafík a pod.
ANTIKVÁRNY použitý, starý, starožitný
APLIKÁCIA použitie, uplatnenie, upotrebenie, prenesenie poznatkov a skúseností, látková alebo kožená ozdoba na odeve, spôsob použitia niečoho, použitie právnej normy na konkrétny prípad
APLIKOVAŤ použiť, používať, uplatňovať, našívať aplikáciu
APPLY použiť, po anglicky
AUTORÁDIOGRAFIA výskum a zobrazovanie štruktúry tkanív a látok s využitím rádionuklidov