Výsledky vyhľadávania pre úsek,

DOBA časový úsek, epocha, čas
INTERVAL medzera, prestávka, časový úsek, medzičas, množina všetkých reálnych čísel
KAPITOLA úsek, obdobie
PASUS krok, odstavec knihy alebo prejavu, úsek, úryvok, pasáž
PERIÓDA časový úsek, obdobie, pravidelne sa opakujúci dej, doba medzi dvomi pravidelne sa opakujúcimi javmi, sústava prvkov v periodickej sústave, skupina číslic opakujúcich sa v periodickom desatinnom zlomku, menštruácia
SEGMENT úsek, časť, diel, kruhový výsek, časť tela, telesa alebo stroja v podobe kruhového úseku
SEKCIA úsek, oddelenie odbor, pitva
SEKTOR vymedzený priestor, ohraničený úsek, pracovný odbor, kruhový alebo guľový výsek, definovaný výsek magnetickej stopy alebo skupiny stôp na magnetickom nosiči vymedzený určitým uhlovým natočením pamäťového nosiča a priradenou adresou
ŠTÁDIUM stupeň vývoja, časový úsek, obdobie
ZÓNA pásmo, pruh, úsek, vzdialenosť, oblasť