Výsledky vyhľadávania pre územný skratka

MÚSES Miestny územný systém ekologickej stability (skr.)
ÚSES Územný systém ekologickej stability (skr.)
VÚC Vyšší územný celok (skr.)