Výsledky vyhľadávania pre Částice na m

AKCEPTOR atóm, ión alebo molekula prijímajúca elektrón, elektrónový pár alebo protón od inej častice, porucha kryštalickej mriežky polovodiča, príčina tzv. deravej vodivosti
ANIHILÁCIA zničenie, zmiznutie, zánik častice premenou na iné častice
ANTIATÓM atóm, v ktorom sú všetky častice nahradené antičasticami: protón antiprotónom, neutrón antineutrónom, elektrón pozitrónom
FAGOCYT bunka pohlcujúca drobné častice, najmä mikróby
HADRÓNY subatomárne častice reagujúce na silnú interakciu
IONIZÁCIA vznik iontu, najčastejšie odtrhnutím elektrónu od neutrálnej častice
KLASMATOCYT tkaninová bunka schopná pohlcovať väčšie častice, makrofág
KOLOID látka rozptýlená vo forme častíc v druhej látke, ktorá je v nadbytku, drobné častice rozptýlené v kvapaline
MIKROFÁG bunka, ktorá dokáže usmrcovať a pohlcovať drobné častice, napr. baktérie
NUKLEÓN spoločný názov pre elementárne častice tvoriace atómové jadro, neutróny a protóny