Výsledky vyhľadávania pre časť ld

BASK príslušník národnosti obyvajúcej západnú časť Pyrenejí, Euskaldunak
TABERNÁKULUM časť oltára v katolíckych kostoloch, v ktorej je uložená monštrancia, svätostánok, sanktuárium, baldachýnový prístrešok, vežovitá strieška nad oltárom, soškou, náhrobkom a pod.