Výsledky vyhľadávania pre časť lek

AKCEPTOR atóm, ión alebo molekula prijímajúca elektrón, elektrónový pár alebo protón od inej častice, porucha kryštalickej mriežky polovodiča, príčina tzv. deravej vodivosti
AMFIÓN obojetný ión, elektricky neutrálna častica nesúca kladný aj záporný elektrický náboj
ANTIATÓM atóm, v ktorom sú všetky častice nahradené antičasticami: protón antiprotónom, neutrón antineutrónom, elektrón pozitrónom
ATÓM časť molekuly
BALNEOLÓGIA časť lekárskej vedy skúmajúca účinnosť liečivých prameňov na ľudský organizmus a určujúca správny postup kúpeľnej liečby
BĚLEHRÁDEK český lekár a biológ, účastník protinacistického odboja (Jan, 1896-1980)
COLON úsek (časť) hrubého čreva (lek.)
ELEKTRÓN častica so zápornym elektrickým nábojom
ELEKTROSTATIKA štúdium elektrického poľa častíc alebo telies, ktoré sú v pokoji voči uvažovanej inerciálnej sústave, náuka o vlastnostiach a vzájomnom pôsobení elektrických nábojov bez elektrického prúdu
FOTÓN častica elektromagnetického poľa