Výsledky vyhľadávania pre ľaň nem

ABLEGÁT poslanec krajinského snemu v Rakúsko-Uhorsku (hist.)
ABRUF odvolanie, po nemecky
ABSAGE odvolanie, po nemecky
ABSICHT plán, po nemecky
AJZNBOŇÁK z nemčiny pochádzajúci slangový výraz pre železničiara
AKADEMICKÝ týkajúci sa akadémie, školský, učený, majúci vzdelanie z umeleckej akadémie (napr. akademický sochár), triezvy, čisto teoretický, vzdialený skutočnému životu
ALTING snem na Islande
ANRUF volanie, po nemecky
AUSLENDER z nemčiny pochádzajúci slangový výraz pre cudzinca
AVOKÁCIA odvolanie v medzinárodnom práve, odňatie kompetencií inému orgánu štátnej správy vyšším orgánom