Výsledky vyhľadávania pre Casti ust

ABA Australian Broadcasting Authority
ABC Australian Broadcasting Commission
ABSENTIZMUS vymeškávanie účasti bez uvedenia dôvodu, sústavná absencia (všeob.)
DELEATUR nech je vypustené, vyškrtnuté (korektúrne znamienko pre zrušenie časti textu)
ELEKTROSTATIKA štúdium elektrického poľa častíc alebo telies, ktoré sú v pokoji voči uvažovanej inerciálnej sústave, náuka o vlastnostiach a vzájomnom pôsobení elektrických nábojov bez elektrického prúdu
KASKÁDA stupňovitý vodopád, sústava spojenia častí rôzneho väčšieho celku, sústava vodných diel na jednom vodnom toku, niekoľko prístrojov v sérii, artistická produkcia skokov, premetov a pádov
KVANTOVÝ STAV fyzikálny stav mikročastice, ktorý je prípustný z hľadiska kvantovej teórie
KVANTOVÝSTAV fyzikálny stav mikročastice ktorý je prípustný z hľadiska kvantovej teórie
PARTIKULARIZMUS odstredivá snaha, úsilie o čo najmenšiu závislosť na ústrednom orgáne, zdôrazňovanie časti na úkor celku, drobivá snaha vo verejnom živote, odštiepenectvo
SERITY časti púšte