Výsledky vyhľadávania pre Faktor

AGLUTINÁCIA zhlukovanie častíc pôsobením chemických alebo fyzických faktorov
AGLUTINÁCIA zhlukovanie častíc vplyvom fyzikálnych alebo chemických faktorov
AH krvný faktor (med., lek.)
AKLIMÁCIA zmena určitého faktoru prostredia podmieňujúca zlepšené prežívanie organizmu
ČINITEĽ faktor, okolnosť
EKOS faktor vonkajšieho prostredia
EKOSYSTÉM základná funkčná jednotka v prírode, v ktorej sú v priamom vzťahu všetky živé zložky s fyzikálnymi a chemickými faktormi prostredia, súbor vzájomne na seba pôsobiacich ľudských systémov a systémov prostredia prírody
EXPOZÍCIA vystavenie organizmu alebo biotického spoločenstva voči faktoru, ktorý spravidla pôsobí z určitého smeru (ekol., lek.)
EXPOZÍCIA vystavenie výrobku pôsobeniu určitého faktora
GÉN nositeľ dedičných vlastností, základný faktor dedičnosti