Výsledky vyhľadávania pre Nahraď

ABANDON vzdanie sa poistenej veci alebo práva za náhradu
ABANDON zrieknutie sa vlastníckeho práva za poskytnutú náhradu , vzdanie sa nárokov, vlastníckeho práva, poistnej veci alebo náhrady, zrieknutie sa vlastníckeho práva za náhradu (práv.)
ABROGÁCIA zrušenie zákona a jeho nahradenie
ADVENTÍVNY prídavný, náhodný, náhradný
ALKOHOL organická zlúčenina, v ktorej je vodík nahradený hydroxylovou skupinou, lieh, liehovina, všeobecný názov pre etanol, opojný nápoj, liehovina
ALOPLASTIKA nahradenie strateného tkaniva neživým umelým materiálom
ALTERNÁCIA nahradenie, zaskakovanie, vzájomná výmena, striedanie, v divadle obsadenie jednej úlohy viacerými hercami, striedanie práce zdravej a postihnutej paže, striedanie hlások v jednom slove
ALTERNÁT náhradník delegáta (práv.)
ALTERNÁT náhradník za niektorého člena delegácie, zásada v striedaní poradia podpisov zmluvných strán na medzinár. zmluve
ALTERNATÍVNY zástupný, iný, náhradný, s možnosťou voľby