Výsledky vyhľadávania pre Nemu

ABLEGÁT poslanec krajinského snemu v Rakúsko-Uhorsku (hist.)
ABSTRAKCIA zovšeobecnenie, zovšeobecňovanie, abstrahovanie, niečo neskutočné, neexistujúce, myšlienkové operácie od jednotlivého k všeobecnému, k zákonitostiam
ADÍCIA pripájanie prípony k slovotvornému základu pri tvorení slova (jaz.)
ADRESNÝ určený konkrétnemu adresátovi
AGORA Accès Garanti et Optimisé pour les Régions et l'Aménagement des territoires (skr.), štúdie zo začiatku 21. storočia k nerealizovanému satelitu pre pásmo Ka (fran.skr.)
AKADEMICKÝ týkajúci sa akadémie, školský, učený, majúci vzdelanie z umeleckej akadémie (napr. akademický sochár), triezvy, čisto teoretický, vzdialený skutočnému životu
AKTUALIZOVAŤ urobiť niečo aktuálnym, priblížiť súčasnému stavu
ALGORITMUS súhrn matematických úkonov slúžiacich účelnému prevedeniu určitého výpočtu platného pre všetky podobné úlohy
ALMUŽNA malý dar chudobnému, najčastejšie peňažný
ALTRUIZMUS nesebecký, láskavý vzťah k druhému človeku, láska k blížnemu