Výsledky vyhľadávania pre Nie som

6O Somálsko (označenie lietadiel)
ABSCES telová dutina vyplnená hlienom alebo hnisom, hnisavé skvapalnenie tkaniva, hľuza, hnisavé ložisko, ložisko hnisu (lek.)
AFFIDATIV v anglo-americkom práve písomné prísažné svedecké prehlásenie
AFFIDAVIT v anglo-americkom práve písomné prísažné svedecké prehlásenie
AGITÁCIA ústne alebo písomné šírenie ideí a politických myšlienok s cieľom ovplyvniť mienku jednotlivcov a skupín ľudí
ARCHEOGRAFIA prepisovanie starých písomností a ich vydávanie, náuka o vydávaní historických prameňov
ARCHIVÁCIA triedenie, usporiadanie a uchovávanie písomností, fotografií a pod. v archíve, archivovanie
ATEST osvedčenie, písomné potvrdenie, overenie, potvrdenie vlastností výrobku
ATEST písomné potvrdenie, atestácia
ATEST písomné potvrdenie, osvedčenie o kvalite, atestát