Výsledky vyhľadávania pre Pravne norm

ANALÓGIA zhoda, obdoba, pripodobnenie, zhoda základných matematických rovníc, opisujúcich dva vzájomne nezávislé fyzikálne javy, použitie právnej normy pre podobný prípad, ktorý ešte nie je upravený právnou normou
APLIKÁCIA použitie, uplatnenie, upotrebenie, prenesenie poznatkov a skúseností, látková alebo kožená ozdoba na odeve, spôsob použitia niečoho, použitie právnej normy na konkrétny prípad
KODIFIKÁCIA usporiadanie podľa určitého systému, jednotná zbierka zákonov a predpisov, zachytenie existujúcej normy (jazykovej, právnej a pod.), uzákonenie
LEGISVAKANCIA obdobie medzi okamihom platnosti a účinnosťou právnej normy
PARAGRAF odstavec, článok, oddiel, vymedzená a číslom označená časť zákona, právnej normy alebo odborného spisu, grafická značka pre odstavec
VACATIO LEGIS doba medzi okamihom platnosti a účinnosti právnej normy, doba medzi vyhlásením právnej normy a dňom nadobudnutia jej účinnosti
VACATIOLEGIS doba medzi okamihom platnosti a účinnosti právnej normy