Výsledky vyhľadávania pre Premena látok

AKTIVÁCIA povzbudenie k činnosti, uvedenie do chodu, úprava látok tak, aby boli schopné chemicky reagovať, premena neaktívneho prvku na rádioaktívny, čistenie odpadových vôd s využitím mikroorganizmov
ANABOLIZMUS premena jednoduchších látok v živom organizme na zložitejšie
ANABOLIZMUS premena látok z potravy na látky vlastného tela
ASIMILÁCIA premena anorganických látok v rastlinách na organické, prispôsobenie (sa), splývanie, spodobovanie hlások
CHÉMIA veda o zložení, vlastnostiach a premenách prírodných látok, reakciách a javoch, ktoré tieto premeny sprevádzajú
METABOLICKÝ CYKLUS cyklus premeny látok v organizme, látková premena
MINERALIZÁCIA premena mŕtvej organickej hmoty na anorganickú, rozklad organických látok na anorganické prostredníctvom mikroorganizmov
XENOBIOCHÉMIA náuka o premenách organizmu cudzích látok pri pôsobení biologických systémov