Výsledky vyhľadávania pre Prisposobenie sa

ADAPTÁCIA prestavba, prispôsobenie stavby alebo veci iným účelom, proces premeny fauny a flóry pod vplyvom meniaceho sa prostredia, prispôsobenie umeleckého žánru na iný
ADAPTÁCIA prispôsobenie sa organizmu podmienkam životného prostredia (biol.)
AKLIMATIZÁCIA prispôsobenie sa novému prostrediu, podnebiu
AKOMODÁCIA prispôsobenie, prispôsobenie sa, adaptácia, schopnosť oka prispôsobiť sa videniu rôznych vzdialeností
ALOMORFÓZA prispôsobenie sa organizmu zmeneným podmienkam prostredia
ASIMILÁCIA premena anorganických látok v rastlinách na organické, prispôsobenie (sa), splývanie, spodobovanie hlások
HABITUÁCIA navykanie, zdomácňovanie, prijímanie, prispôsobenie sa organizmov
HABITUÁCIA navykanie, zdomácňovanie, prijímanie, prispôsobenie sa organizmov zmenám okolitého prostredia, návykovosť v správaní človeka
HARMÓNIA súlad, zhoda, dokonalý poriadok, súhrn vzťahov medzi tónmi, súzvuk, náuka o význame a použití akordov, vzájomné zvukové prispôsobenie, pripodobnenie samohlások
MIMIKRA farebné prispôsobenie sa