Výsledky vyhľadávania pre Rádiov

CRS Central Radio Station, ústredná rádiová stanica (angl.skr.)
EM značka pre rádiovú emanáciu, značka rádiovej emanácie
EPIRB Emergency Position Indicating Radio Beacons, núdzové rádiové majáky na zisťovanie polohy (angl.skr.)
ERMES European Radio Messaging System (skr.), európsky systém rádiového odkazovania (angl.skr.)
FADING slabnutie rádiového alebo zvukového signálu pôsobením vonkajších vplyvov alebo zámerne
GONIOMETER rádiový prístroj na zameriavanie polohy lietadiel alebo iného vysielača
GONIOMETER uhlomer, rádiový prístroj na zameriavanie polohy lietadiel alebo iného vysielača
HIPERLAN High Performance Radio LAN (skr.), vysoko výkonná rádiová miestna sieť (angl.skr.)
HIPERLAN typ rádiovej siete
KULE rádiový vysielač v USA