Výsledky vyhľadávania pre Sucet

ADÍCIA chemický pochod, pri ktorom sa spojením dvoch alebo viacerých molekúl vytvárajú väčšie celky, súhrn, súčet, zlučovanie
ADÍCIA súčet, sčítanie (mat.)
CAST súčet, po anglicky
ČIASTKA obnos, súčet, suma
ELIPSA kužeľosečka, krivka, geometrické miesto bodov, ktorých súčet vzdialeností od dvoch ohnísk je stály, nevyjadrovanie očakávaných slov alebo viet podľa daného vetného schématu, výpustka, druh kužeľosečky
FOOTING súčet, po anglicky
SALDO zostatok účtu, konečný súčet alebo rozdiel účtovných položiek, zostatok na účte, účtovný zostatok
SOUČET súčet po česky
SUM súčet, po anglicky
SUMME súčet, po nemecky