Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Sumernost

ASYMETRIA nesúmernosť podľa jednej alebo dvoch hlavných os
DIGÝRA dvojnásobná os súmernosti
GYROIDA os zloženej súmernosti v kryštalografii
CHIRÁLNY nemajúci súmernosť medzi ľavou a pravou stranou
KOMA čiarka ako rozdeľovacie znamienko, neostrosť a nesúmernosť optických prístrojov, hmlistý - plynný - obal jadra kométy
KOMA neostrosť a nesúmernosť optických prístrojov, hmlistý - plynný - obal jadra kométy
KOREŠPONDENCIA dopisovanie, listy, vzťah medzi javmi a teóriami, ktoré si vzájomne zodpovedajú, v logike relácia medzi dvomi triedami, v geometrii rovnoľahlosť, osová súmernosť
POLYSYMETRIA súmernosť podľa niekoľkých osí súmerností alebo rovín
SYMETRÁLA osa súmernosti
SYMETRIA súmernosť symetričnosť