Výsledky vyhľadávania pre V skutocnosti

AGNOSTICKÝ popierajúci objektívne poznanie skutočností
ANALISTIKA podávanie historických skutočností v chronologickom poradí
ASOCIÁCIA v chémii spojenie molekúl do väčšieho celku, zoskupenie hviezd s rovnakými fyzikálnymi vlastnosťami, združenie, združovanie, spojenie, spolok, spolčovanie, predstava na základe predchádzajúcej skutočnosti, združovanie predstáv
DÁTA skutočnosti, údaje, napr. životopisné, údaje spracovávané počítačom
DE v skutočnosti, naozaj, určite (med.)
DE FACTO v skutočnosti, fakticky, skutočne, naozaj
DEFACTO v skutočnosti, fakticky, skutočne, naozaj
IDEALIZMUS smer myslenia, podľa ktorého je ľudské vedomie prvotné a bytie druhotné, nekritický postoj ku skutočnosti
ILUZÍVNY existujúci len v predstave, neskutočný, vzbudzujúci dojem skutočnosti, veriaci nesprávnym predstavám
IN CONCRETO v danom, konkrétnom prípade, menovite, v skutočnosti