Výsledky vyhľadávania pre Vypoved

ABLEGÁCIA vypovedanie, vyobcovanie, exkomunikácia
ABLEGÁT vyobcovanec, vypovedanec (práv.)
AUTOLOGICKÝ pravdivo vypovedajúci o sebe samom
DEPONENT vypovedajúci svedok (práv.)
DOSVEDČIŤ svedčiť, vypovedať
EXKOMUNIKÁCIA vyobcovanie, vypovedanie
OSTRAKISMUS hlasovanie ľudu v starovekých Athénách (pomocou hlinených črepín) o vypovedanie občana nebezpečného pre štát, hlasovanie alebo prejavy smerujúce k vylúčeniu niekoho z nejakej činnosti
RÉMA jadro vety, výpovede (lingv.)
TAOIZMUS staročínsky náboženský a filozofický smer založený Lao-c´em v 6. storočí pred n.l. ponúkajúci paradoxnými výpoveďami dosiahnutie múdrosti cestou prehodnotenia a relativizácie zdanlivých rozporov
TESTIMONIUM svedectvo svedecká výpoveď