Výsledky vyhľadávania pre Základný

ABECEDÁR príručka základnych poznatkov, pravidiel
ALIKVOTNÉ TÓNY vedľajšie tóny, ktoré znejú súčasne so základným tónom
ALIKVOTNÉTÓNY vedľajšie tóny ktoré znejú súčasne so základným tónom
AMORTIZÁCIA úradné umorenie listiny alebo dlhu, odpis hodnoty základných fondov v dôsledku opotrebenia, postupná likvidácia dlhu, úbytok hodnoty, splácanie dlhu pravidelnými splátkami vyššími ako dohodnuté úroky
ANALÓGIA zhoda, obdoba, pripodobnenie, zhoda základných matematických rovníc, opisujúcich dva vzájomne nezávislé fyzikálne javy, použitie právnej normy pre podobný prípad, ktorý ešte nie je upravený právnou normou
ARITMETIKA základný odbor matematiky
ATLAS jedna z troch základných väzieb v tkaninách spôsobujúca hladký povrch
ATRIBÚT základný znak (kniž.)
BAZÁLNY základný, základový
BEAT základný rytmus džezu