Výsledky vyhľadávania pre ani po čes

AGROKYBERNETIKA náuka o možnostiach vytvárania modelových procesov pre využitie v poľnohospodárskej výrobe
AJO cesnak, po španielsky
AKTIVITA činorodosť, konanie, pracovná horlivosť, schopnosť reagovať na podnety z okolia, počet rádioaktívnych premien za jednotku času, fyzikálne procesy vyvolávajúce úkazy na Slnku, veličina vyjadrujúca termodynamické vzťahy
ALANI Aláni, po česky
ALANIN alanín, po česky
ANABIÓZA skrytá forma života pri prežívaní v nepriaznivých podmienkach, maximálne obmedzenie životných procesov
ANION anión, po česky
ANIŽ česká spojka, ani
ANTECEDENCIA predpoklad, podmienka, to, čo predchádza, proces zarezávania rieky do zdvíhajúceho sa podložia, prevládajúci vplyv jedného z predkov na genotyp jedinca
ANTIOXIDÁCIA opatrenia spomaľujúce alebo zastavujúce okysličovacie procesy pri výrobe alebo skladovaní látok