Výsledky vyhľadávania pre biologicky

ABRAXAS biologický rod motýľov
AGREGÁT pôdny prvok vytvorený zlúčením častíc pôdy pôsobením určitých biologických, chemických a fyzikálnych procesov
AGREGÁT pôdny prvok vytvorený zlúčením pôdnych častíc pri určitých fyzikálnochemických a biologických procesoch
AGROBIOLÓGIA náuka o biologických zákonitostiach v poľnohospodárstve
ALBUMEN bielkovina, biologicky, bielok
ANTROPOBIOLÓGIA náuka o biologických javoch ľudského života
BIOAKTIVÁCIA biologický spôsob čistenia odpadových vôd
BIOFILTER zariadenie umožňujúce biologickým spôsobom čistiť odpadové vody
BIOPLYN kalový plyn, plynné splodiny vznikajúce pri vyhnívaní kalu, zmes plynov vznikajúca pri biologických procesoch, napr. prebiehajúcich v živočíšnych odpadoch a pod.
BIOPLYN zmes plynov vznikajúca pri biologických procesoch