Výsledky vyhľadávania pre caso y usek

ADOLESCENCIA časový úsek medzi pubertou a dospelosťou
DOBA časový úsek, epocha, čas
EPOCHA časový úsek
ETAPA časť pretekov, časový úsek
FÁZA vývinový stupeň, štádium, (vývinový) časový úsek
HODINA časový úsek
INTERVAL medzera, prestávka, časový úsek, medzičas, množina všetkých reálnych čísel
KINOGRAM séria snímok zachytávajúcich rovnaký objekt v jednotlivých časových úsekoch, rozfázovanie pohybu
PERIÓDA časový úsek, obdobie, pravidelne sa opakujúci dej, doba medzi dvomi pravidelne sa opakujúcimi javmi, sústava prvkov v periodickej sústave, skupina číslic opakujúcich sa v periodickom desatinnom zlomku, menštruácia
PERIODIZÁCIA rozdelenie deja na časové úseky