Výsledky vyhľadávania pre cast rastlin

ALKALOID dusíkatá zásaditá látka so silným, často jedovatým účinkom na ľudský organizmus, látka rastlinného pôvodu
ALOCHÓRIA rozširovanie rozmnožovacích častíc rastlín vodou, živočíchmi, vetrom alebo človekom
ALPÍNUM záhradná skalka najčastejšie z nízkych vysokohorských rastlín, alpínok
ARABÍN druh rastlinného gleja, hlavná časť arabskej gumy
AREÁL zemepisná oblasť, súvislá plocha pozemkov s určitým účelovým charakterom, vymedzená časť územia s komplexom stavieb tvoriacich celok, napríklad športový areál, oblasť výskytu určitého druhu živočíchov alebo rastlín
ARELA časť areálu rastliny, ohraničená časť rastliny
BULBUS guľovito rozšírená časť niektorých orgánov, napríklad predĺžená miecha, dužinatá časť koreňa niektorých rastlín, bulva
BULBUS hľuza (anat.), dužinatá časť koreňa niektorých rastlín, buľva
BUĽVA časť koreňa rastlín
ČEPEĽ plochá časť listu rastliny