Výsledky vyhľadávania pre cin , akt

ADEPT stúpenec, uchádzač, začiatočník (vo vede, umení, v praktickej činnosti)
AGILNÝ aktívny, činný, horlivý
AKTÉR účinkujúci, aktívny účastník
AKTIVÁCIA povzbudenie k činnosti, uvedenie do chodu, úprava látok tak, aby boli schopné chemicky reagovať, premena neaktívneho prvku na rádioaktívny, čistenie odpadových vôd s využitím mikroorganizmov
AKTIVISTA pracovník aktívu nejakej organizácie, človek poverený nejakou úlohou verejnej činnosti
AKTIVITA činorodosť, konanie, pracovná horlivosť, schopnosť reagovať na podnety z okolia, počet rádioaktívnych premien za jednotku času, fyzikálne procesy vyvolávajúce úkazy na Slnku, veličina vyjadrujúca termodynamické vzťahy
AKTIVOVAŤ uviesť do činnosti, povzbudzovať, urobiť prvok rádioaktívnym
ANOTÁCIA predbežné oznámenie o nejakom diele alebo činnosti, stručná charakteristika literárneho diela pre propagačné alebo knihovnícke účely, pripájanie poznámok k textu
ASANÁCIA ozdravenie, stavebná úprava za účelom zlepšenia zdravotných podmienok, súbor vojenských opatrení na odstránenie následkov zamorenia účinkami chemických, rádioaktívnych a iných zbraní, dekontaminácia (odb.)
ASTROMEDICÍNA disciplína aplikovanej astrológie, ktorá využíva astrologické poznatky v praktickej medicíne