Výsledky vyhľadávania pre cit var

AKREDITÍV bankový poverovací list v medzinárodnom obchodnom styku, poverovacia listina, suma zložená v banke a rezervovaná na úhradu určitého tovaru alebo služby
ASORTIMENT tovar vytriedený podľa určitého kritéria
AZEOTROPIA jav založený na tvorbe zmesi niekoľkých komponentov s určitým bodom varu, z ktorej nie je možné oddeliť zložku normálnou destiláciou
BUBENKA slovenský učiteľ, výtvarník a hudobný skladateľ (Jonáš, okolo 1650-1705)
DOVARIŤ dokončiť varenie
EJ citoslovce varovania
EJEJ citoslovce varovania
GENEROVAŤ vytvárať, vyrábať, vytvoriť podľa určitých pravidiel
INVENTÚRA súpis hnuteľného majetku, tovaru a pod. v určitom mieste, firme a pod., kontrola skutočného stavu majetku
KADENCIA množstvo zvarov vyrobených zváračkou za určitý čas