Výsledky vyhľadávania pre decka

AKADÉMIA najvyššia vedecká inštitúcia
AKADEMIK člen akadémie vied alebo umení, najvyššia vedecká hodnosť
AKRÍBIA vedecká presnosť, dôkladnosť, starostlivosť, pozornosť, svedomitosť
ASISTENT pomocník, pomocná vedecká sila
CAROSEL jazdecká slávnosť (hist.)
DIŠPUTA učená diskusia, vedecká rozprava
ISO International science olympiad (skr.), Medzinárodná vedecká olympiáda (angl.skr.)
KANDIDÁT čakateľ, uchádzač, náhradník, vedecká hodnosť kandidáta vied, skr. CSc.
KARUSEL jazdecká hra
KARUSEL jazdecká slávnosť (hist.)
KARUSEL kolotoč, druh zvislého sústruhu, jazdecká prehliadka, šermiarsky turnaj, cestný kruhový objazd, otáčavá časť televíznej kamery s objektívmi
KAVALET nízka jazdecká prekážka
KOMPARATISTIKA porovnávacia vedecká metóda, náuka o použití tejto metódy
KOMPENDIUM vedecká príručka so základnými poznatkami daného odboru
MILIEU prostredie, okolie, súhrn vonkajších životných podmienok, vyšívaná dečka
MILITARY jazdecká súťaž (šport.)
OXER jazdecká prekážka
PARKÚR jazdecká disciplína
PARKÚR jazdecká dráha s rozostavanými prekážkami
PLAGIÁT umelecká alebo vedecká krádež, podvod, napodobenina cudzieho diela a jeho vydávanie za vlastné
SAFARI pešia alebo jazdecká, hlavne poľovnícka, výprava s nosičmi v Afrike, trvajúca niekoľko dní
SYMPÓZIUM odborná porada vedeckých pracovníkov, rozhovor, debataodborníkov o závažnej téme, medzinárodná vedecká porada, duchaplný verejný rozhovor, debata, rozhovor na filozofický námet
ŠTÚDIUM učenie sa na vyššej alebo na vysokej škole, sústavná vedecká alebo odborná teoretická činnosť, vzdelávanie sa, získavanie vedomostí
ŠVK štátna vedecká knižnica (skr.)
TESTIMONIUM svedectvo svedecká výpoveď