Výsledky vyhľadávania pre diplomatic

AGRÉMENT súhlas udelený prijímajúcim štátom s ustanovením vedúceho cudzej diplomatickej misie
AGRÉMENT súhlas vlády s ustanovením diplomatického zástupcu druhého štátu
AIDE-MÉMOIRE zápis na pamiatku, na pripomenutie, záznam jednania v diplomatickom styku, zápisník
AKREDITOVAŤ poverovať, napr. diplomatickým zastupovaním u cudzej vlády
AMBASÁDOR najvyššia diplomatická hodnosť
ARCHIVISTIKA odbor zaoberajúci sa diplomatickými materiálmi, ktoré stratili aktuálnosť
ATAŠÉ diplomatický úradník
ATAŠÉ pridelenec, najnižšia diplomatická hodnosť, s výnimkou tzv. Odborných atašé, napr. vojenských, kultúrnych a pod.
CD diplomatický zbor (MPZ)
CD kompaktný disk, zariadenie v počítači umožňujúce čítanie kompaktnýchdiskov, skr. výrazu Corps Diplomatique (diplomatickýzbor), označenie motorových vozidiel diplomatických zborov