Výsledky vyhľadávania pre gamet

AMFIMIXIA pohlavné rozmnožovanie založené na spojení gamét jedincov opačného pohlavia
GAMETANGIUM pohlavný orgán rastlín, v ktorom sa tvoria gaméty
GAMETOFYT pohlavná generácia rastlín, v ktorom sa tvorí gametangium
GAMETOGENÉZA pohlavné rozmnožovanie rastlín, tvorba a dozrievanie gamét, tzv. gamogónia
GAMOGÓNIA gametogenéza, rozmnožovanie organizmov pohlavnými bunkami
HETEROZYGOT organizmus s nerovnakými alelami určitého génu v dôsledku splynutia geneticky odlišných gamét pri vzniku zygoty
HOLOGAMIA pohlavné splynutie gamét do jedinej cysty
IDIOGAMIA oplodňovanie samičích gamét gamétami samčími toho istého jedinca, samoopelenie, opelenie peľom z toho istého kvetu toho istého jedinca
IZOGAMIA splývanie izogamét, forma pohlavného rozmnožovania
KARYOGAMIA splývanie jadier gamét, vznik oplodnenej vajcovej bunky
KOPULÁCIA pohlavné spojenie, súlož, párenie, pohlavné rozmnožovanie splynutím samčej a samičej gaméty, štepenie ovocných stromov, reakcia diazoniovej soli s fenolmi alebo amínmi za vzniku azozlúčeniny, v zast.m význame svadba, jednoduchý spôsob úpravy ovocných
ORTOGAMIA oplodňovanie samičích gamét samčími gamétami toho istého obojpohlavného jedinca, opelenie piestika peľom pochádzajúcim z rovnakého kvetu, samoopelenie
OVOGAMIA spojenie samčej a samičej gaméty
PARTENOGAMIA spojenie dvoch samičích gamét
SPERMATOZID samčia gaméta
ZYGOSPÓRA spájavý výtrus vytvorený spojením rovnakých gamét, spóra vytvorená pri pohlavnom rozmnožovaní niektorých húb