Výsledky vyhľadávania pre geofyzik

FRIEDMAN ruský matematik, geofyzik a kozmológ (Alexander Alexandrovič, 1888-1925)
GRAVIMETRIA časť geofyziky študujúca tvar a rozmery Zeme, jej vonkajšie ťiažové pole a teóriu presných tiažových meraní
HELIOGEOFYZIKA náuka o závislosti geofyzikálnych javov od slnečnej činnosti, súčasť geofyziky
KALDROVITŠ slovenský geofyzik (Jozef, 1913-1977)
KAROTÁŽ geofyzikálna metóda určovania geologického profilu vrtu
KOLBENHAYER slovenský geofyzik a pedagóg (Tibor, 1917-1993)
MILANKOVIČ srbský vedec - geofyzik (Milutin, 1879-1958)
SEIZMIKA veda o príčinách vzniku a o priebehu zemetrasení, súčasť geofyziky
SEIZMOLÓGIA náuka o zemetrasných javoch a ich registrácii, o javoch príbuzných so zemetraseniami, súčasť geofyziky
WEYPRECHT nemecký bádateľ, moreplavec a geofyzik (Carl, 1838-1891)