Výsledky vyhľadávania pre hlások

ABLAUT striedanie samohlások v slovách s rovnakým koreňom
AKRONYM skr. utvorená zo začiatočných hlások
ALITERÁCIA opakovanie zhodných hlások na začiatku po sebe nasledujúcich slov alebo veršov
ALTERNÁCIA nahradenie, zaskakovanie, vzájomná výmena, striedanie, v divadle obsadenie jednej úlohy viacerými hercami, striedanie práce zdravej a postihnutej paže, striedanie hlások v jednom slove
APOFÓNIA ablaut, stupňovanie samohlások (lingv.)
APOKOPA odsúvanie hlásky, odsúvanie hlások na konci slova, elízia, nevyslovenie hlásky na konci slova (lingv.)
APOSKOPA odsúvanie hlások na konci slova
ARTIKULÁCIA článkovanie hlások pri výslovnosti, spájanie za sebou idúcich tónov, spojenie kostí kĺbmi
ARTIKULÁCIA tvorenie hlások hlasovými ústrojmi
ASIMILÁCIA premena anorganických látok v rastlinách na organické, prispôsobenie (sa), splývanie, spodobovanie hlások