Výsledky vyhľadávania pre iba ak

ABM anti-balistic missile (skr.), protibalistická raketa (angl.skr.)
BAKTERICÍD látka s protibakteriálnymi účinkami
BAPTISTA príslušník evanjelickej slobodnej cirkvi uznávajúcej iba krst v dospelosti na základe osobného rozhodnutia
DEIZMUS učenie uznávajúce boha iba ako tvorcu sveta, ktorý nezasahuje do jeho behu
HOMO LUDENS človek ako bytosť hravá, schopná činnosti iba pre radosť z činnosti samej
IBAK iba ak (nár.)
JOBBER obchodník na burze, maklér, burzový špekulant orientovaný iba na niektoré cenné papiere, bezohľadný obchodník, kšeftár
KÉFAS čo v preklade znamená Peter, „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ v Novom zákone je toto slovo v súvislosti s Ježišom používané vždy ako skutočne náboženské klaňanie sa, ktoré je inak vyhradené iba Bohu
KONVENCIONALIZMUS klasický výklad podstaty matematiky, názor na pojmy ako iba dohodnuté, bez obsahu, lipnutie na spoločenských pravidlách, konvenciách
LEDA sotva, ledaže, iba ak