Výsledky vyhľadávania pre interva

ATONALITA spôsob hud. skladby popierajúci intervalové a harmonické zákonitosti vo vnútri určitej tóniny alebo medzi niekoľkými tóninami
DECIMA interval desiatich tónov
FARTLEK intervalový tréning behu v prírodnom prostredí so striedaním tempa a dĺžky úsekov
FÁZA časový interval medzi amplitúdami jednotlivých prúdov (elektr.)
GEJZÍR prameň horúcej vody vystrekujúci v určitých intervaloch
KLASTER zhluk, trs, zlúčenina s niekoľkými navzájom na seba viazanými atómami kovov, skupina viac ako dvoch objektov oddeľujúcich sa od štatistického pozadia, skupina niekoľkých súčasne znejúcich tónov s minimálnou intervalovou vzdialenosťou
KVARTA štvrtá trieda osemročných stredných škôl, v hudbe štvrtý stupeň diatonickej stupnice, interval, v ktorom tento stupeň tvorí vyšší tón
KVINTA piata trieda osemročných stredných škôl, v hudbe piaty stupeň diatonickej stupnice, interval, v ktorom tento stupeň tvorí vyšší tón
NÓNA interval deviatich tónov
NÓNA interval deviatich tónov (hud.)