Výsledky vyhľadávania pre jadrá

ADRIA Jadran (arch.)
ADRIA Jadran (zastar.)
ADRIATIKO Jadran, po esperantsky
ADRIO jadran, po esperantsky (zast.)
ACHROMATÍN bezfarebná látka bunkového jadra
AMOTÓZA priame delenie bunkového jadra zaškrtením
AMYGDALIN glykozid obsiahnutý v horkých mandliach a niektorých ovocných jadrách
ANAFÁZA tretia fáza nepriameho delenie bunkového jadra
ATÓMOVÝ týkajúci sa atómu, atómového jadra a pod.
BETA rádioaktívne žiarenie vznikajúce pri rozpade atómového jadra