Výsledky vyhľadávania pre kov lat

ABSORBÉR látka majúca schopnosť pohltiť iné látky z roztokov
ABUZÉR človek závislý na alkohole, cigaretách, liekoch, drogách alebo iných návykových látkach
ADSORBENT látka pohlcujúca na svojom povrchu látky z roztokov alebo plynov
AES kov, po latinsky
AFINITA zlúčivosť prvkov, susedstvo, príbuznosť (odb.), schopnosť látky zlučovať sa s inými látkami
AGLOMERÁT hornina z veľkých úlomkov sopečných látok a tufu
AGLUTINÁT pevná červená kamenná látka vytvorená aglomeráciou a spečením úlomkov sopečných látok a tufu
AGLUTINÍN obranná protilátka v krvnom sére, ktorá spôsobuje zhlukovanie bunkových elementov, krviniek a baktérií
ACHROMATÍN bezfarebná látka bunkového jadra
AKADÉMIA starogrécka škola žiakov a nasledovníkov filozofa Platóna, vedecké, školské, umelecké a osvetové zariadenie vyššieho typu, verejné vystúpenie s umeleckým programom