Výsledky vyhľadávania pre majuc

ABSORBÉR látka majúca schopnosť pohltiť iné látky z roztokov
ADOPTÍVNY prijímajúci niekoho cudzieho za vlastného
ADOPTÍVNY prijímajúci niekoho cudzieho za vlastného, prijatý za vlastného
ADRESNÝ majúci určitého adresáta
ADVERBIÁLNY majúci funkciu príslovky
ADVOKÁCIA inštitúcia majúca právne zastúpenie
AGRÉMENT súhlas udelený prijímajúcim štátom s ustanovením vedúceho cudzej diplomatickej misie
AICHMOFÓBIA strach z nástrojov majúcich hroty
AKADEMICKÝ týkajúci sa akadémie, školský, učený, majúci vzdelanie z umeleckej akadémie (napr. akademický sochár), triezvy, čisto teoretický, vzdialený skutočnému životu
AKCEPTOR atóm, ión alebo molekula prijímajúca elektrón, elektrónový pár alebo protón od inej častice, porucha kryštalickej mriežky polovodiča, príčina tzv. deravej vodivosti