Výsledky vyhľadávania pre mnohost početnost rozmanitost

PLURALITA mnohosť početnosť rozmanitosť