Výsledky vyhľadávania pre nóma n

ALÁN sarmatský jazdec, príslušník sarmatského jazdeckého kmeňa, Sarmat, nomád
ANOMAL anomálny, po nemecky
BENEŠ český antroponomastik a bohemista (Josef, 1902-1984)
BLANÁR slovenský jazykovedec, najzávažnejšie sú výsledky jeho výskumu zo všeobecnej, slovanskej a slovenskej onomastiky (Vincent, *1920)
GYNANDROMORF anomálny jedinec, ktorého časť tela tvoria samčie tkanivá a časť samičie tkanivá
MINIATÚRA drobná kresba v starých knihách, obraz malého formátu, drobnomaľba, zdrobnelina, zmenšenina, drobný predmet
MONOMAN človek trpiaci monomániou
MONOMAN monomaniak
ODCHÝLENIE odchýlka, anomália
ODCHÝLKA anomália nepravidelnosť odchýlenie odklon