Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre na ukazov

CASH-FLOW peňažný tok, ukazovateľ finančnej situácie podniku
DEIXA priame poukazovanie na skutočnosť alebo na jej označenie v texte napr. osobnými, ukazovacími, vzťažnými zámenami, určitým členom a pod. (lingv.)
INDIKÁTOR látka poukazujúca zmenou svojho zafarbenia alebo inej viditeľnej vlastnosti na zmenu chemického zloženia danej látky, ukazovateľ
JAVIŤ prejavovať, dávať najavo, ukazovať (kniž.)
KARNET colná priepustka pre motorové vozidlá a ich náklad, blok poukážok alebo poukazov
LETALITA úmrtnosť, demografický ukazovateľ počtu zomrelých na určitú chorobu z tisíc ľudí postihnutých touto chorobou
NATALITA pôrodnosť, nativita, demografický ukazovateľ počtu narodených na 1000 obyvateľov
PER CAPITA na hlavu, spravidla štatistický alebo ekonomický ukazovateľ vzťahujúci sa na jednotlivca
ukazovacie zámeno, tamtá, oná, táto
UKAZOVADLÁ pomôcky na ukazovanie