Výsledky vyhľadávania pre nerovnaky

ANISOS nerovnaký, rôzny
ANIZO nerovnaký (predpona)
ANIZO prvá časť zložených slov s významom nerovnaký, nerovnakosť
DIFERENCOVANÝ iný, nerovnaký, odlišný, rozdielny
HETEROZYGOT organizmus s nerovnakými alelami určitého génu v dôsledku splynutia geneticky odlišných gamét pri vzniku zygoty
MIXOPLÓDIA výskyt buniek s jadrami s nerovnakým počtom chromozómov
ROZDIELNY iný, nerovnaký