Výsledky vyhľadávania pre nit z

ABGÉBOVAŤ špiniť sa s niekým, strácať čas zbytočným konaním
ABGÉBOVAŤ SA špiniť sa niekým, strácať čas zbytočným konaním
ABGÉBOVAŤSA špiniť sa niekým strácať čas zbytočným konaním
ABSTRAHOVAŤ odvodzovať, odvodiť, vyvodzovať, vyvodiť, zovšeobecniť, zovšeobecňovať, nebrať do úvahy, neprizerať, neprizrieť, neprihliadať, neprihliadnuť, vyvodzovať, napr. všeobecné závery či pojmy z jednotlivých javov či pojmov
ABSTRAKCIA zovšeobecnenie, zovšeobecňovanie, abstrahovanie, niečo neskutočné, neexistujúce, myšlienkové operácie od jednotlivého k všeobecnému, k zákonitostiam
ACETONITRIL nitril kyseliny octovej, bezfarebná kvapalina
ADI značka monitorov
ADRA medzinárodná humanitárna organizácia
AEROMAGNETICKÝ letecky monitorujúci geomagnetizmus
AEROMAGNETICKÝ týkajúci sa geomagnetického monitorovania z lietadla