Výsledky vyhľadávania pre noťe

ACER značka notebookov, značka počítačov
ANALYZÁTOR prístroj na stanovenie zložiek, na rozloženie, vytriedenie danej veličiny alebo závislosti, jej vyhodnotenie, látka používaná pri analýze, ten, kto prevádza analýzu
ASUS výrobca notebookov, značka počítačov, výrobca elektroniky
ATESTÁCIA hodnotenie, overenie, atest, hodnotenie spôsobilosti kvalifikovaných osôb, napr. lekárov
ÁŽIO príplatok k nominálnej cene cenného papiera alebo ku kurzovej hodnote devíz, prirážka k cene, rozdiel medzi nominálnou hodnotou cenného papiera a jeho vyššou trhovou cenou, osobitný zisk pri peňažných špekuláciách
BLACK PENNY čierna penny, prvá poštová známka z roku 1906 v hodnote 1 pencie
BLOK notes
BLOKY notesy
BLUE PENNY modrá penny, prvá poštová známka v hodnote 2 pencí vydaná v roku 1840 v Anglicku
BONITÁCIA kontrola alebo odhad akosti, odborné hodnotenie kvality napr. pôdy alebo hospodárskych zvierat