Výsledky vyhľadávania pre odp by

AKTIVÁCIA povzbudenie k činnosti, uvedenie do chodu, úprava látok tak, aby boli schopné chemicky reagovať, premena neaktívneho prvku na rádioaktívny, čistenie odpadových vôd s využitím mikroorganizmov
AMORTIZÁCIA úradné umorenie listiny alebo dlhu, odpis hodnoty základných fondov v dôsledku opotrebenia, postupná likvidácia dlhu, úbytok hodnoty, splácanie dlhu pravidelnými splátkami vyššími ako dohodnuté úroky
ANACHRONIZMUS čo odporuje danej dobe, čo je zastaralé, časovo nevhodné, kladenie osoby, javu alebo udalosti do inej doby než patrí, prežitok
BRUTTO hrubá váha, hmotnosť obsahu aj s obalom, hrubý, celkový, napr. príjem pred odpočítaním zrážok, daní a pod.
HLADOVKA nenásilná forma odporu, pri ktorej jeho účastníci odmietajú príjem potravy, aby dosiahli presadenie svojich požiadaviek
KADENCIA spád, rýchlosť, vystupňovanie, rýchlosť paľby, sólový záver inštrumentálnej skladby, pri zváraní množstvo zvarov vyrobených odporovou zváračkou za určitý čas
KOINCIDENCIA súhlas, súbeh, zhodnosť fyzikálnych dejov v čase a priestore, nastavenie dvoch obrazov vedľa seba tak, aby ich zodpovedajúce prvky boli k sebe dokonale protiľahlé
KONŠTRUKCIA podporná kostra stavby
MELASY sirupovité odpady, odpady z výroby cukru
SILÁŽ konzervovaná zmes rastlinného odpadu s vysokou biologickou hodnotou používaná ako objemové krmivo pre dobytok