Výsledky vyhľadávania pre odvetvie

ALGEBRA odvetvie matematiky, ktoré má pôvod v náuke o riešení rovníc, učebnica algebry
ATLETIKA základné športové odvetvie zahŕňajúce behy, chôdzu, vrhy, skoky, hody a ich kombinácie
BAKTERIOLÓGIA odvetvie mikrobiológie, zaoberajúce sa vlastnosťami a činnosťami baktérií
BRANDŽA odbor, odvetvie, oblasť podnikania alebo práce
BRANŽA odbor, odvetvie (zastar.)
BRANŽA odvetvie činnosti (slang.)
IMUNOHEMATOLÓGIA odvetvie hematológie, ktoré sa zaoberá výskumom krvných skupín a imunitných reakcií
INFRAŠTRUKTÚRA materiálno-technické zázemie štátu alebo medzinár. organizácie, odvetvie zabezpečujúce ekonomické a sociálne systémové funkcie, napríklad energetika, doprava, stavby škôl a pod.
NIVOMETRIA odvetvie hydrológie
ODBOR odvetvie, oblasť, sféra