Výsledky vyhľadávania pre onka

AGROEKOLÓGIA náuka o vzájomných vzťahoch poľnohospodárskych plodín a vonkajšieho prostredia
AKRÉCIA rast anorganických telies prirastaním nových častíc na vonkajšej strane
ALERGIA zvýšená až chorobná citlivosť organizmu voči niektorým látkam alebo vonkajším podnetom
ALOMETAMORFÓZA vonkajšími podmienkami spôsobená premena horniny
AMAZON brazílsky veľtok, brazílska rieka, rieka v Brazílii, Amazonka
ANNA svätica, patrónka matiek, manželstva, tehotných aj bezdetných žien, baníkov v strieborných baniach a povrazníkov. Podľa kresťanskej legendy matka Panny Márie, ktorú počala, keď sa jej zjavil anjel.
APERCEPCIA osvojovanie si predstáv, vnímanie, porovnávanie vnútorných a vonkajších rozdielov
APERCIPOVAŤ osvojovať si predstavy, vnímať vonkajšie aj vnútorné predstavy
APPEARANCIA vonkajší vzhľad výraz image
ARIABILITA dráždivosť a citlivosť voči vonkajším podnetom